Course categories

ANKIETY 
 ANKIETA OCENY PROWADZENIA ZAJĘĆ
ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO 
 HARMONOGRAM SESJI
 INFORMATORY O EGZAMINACH OKE
 PLANY ZAJĘĆ
 SIATKI GODZIN
 PODSTAWY PROGRAMOWE
TECHNIK INFORMATYK 
 E.13 - EGZAMIN
 E.12 - EGZAMIN
 ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH
 ADMINISTRACJA SIECIOWYMI SYST. OPERACYJNYMI
 DIAGNOSTYKA I NAPRAWA URZĄDZEŃ
 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ZAWODZIE
 JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY
 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH
 PROJEKTOWANIE I MONTAŻ SIECI KOMPUTEROWYCH
 SIECI KOMPUTEROWE
 SYSTEMY BAZ DANYCH
 SYSTEMY OPERACYJNE
 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ
 WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE
TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 
 EGZAMINY OKE
 ERGONOMIA W PROCESIE PRACY
 JĘZYK OBCY ZAWODOWY
 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
 PODSTAWY PRAWA PRACY
 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO PRACY
 USTALENIE PRZYCZYN I OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW
 ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY
 ZARZĄDZANIE SYSTEMEM BEZP. I HIGIENY PRACY
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOPSRAWNEJ 
 ELEMENTY ANATOMII I PATOLOGII CZŁOWIEKA
 JĘZYK MIGOWY PODSTAWY
 JĘZYK OBCY W POMOCY SPOŁECZNEJ
 OPIEKA I PIELĘGNACJA CZŁOWIEKA
 ORGANIZACJA WSPARCIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 TERAPIA ZAJĘCIOWA I AKTYWIZACJA
 UMIEJĘTNOŚCI OPIEKUŃCZE
 WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII
 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - PRAKTYKA ZAWODOWA
FOTOGALERIA 
 TECHNIK BHP
 ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 TECHNIK INFORMATYK
OPIEKUN MEDYCZNY 
 Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach grupy MEDYCZNO SPOŁECZNEJ
 Organizacja pracy małych zespołów
 Kompetencje personalne i społeczne
 Bezpieczeństwo i higiena pracy
 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 Język migowy
 Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 Zarys psychologii i socjologii
 Zdrowie publiczne
KOWEZIU 
 Opieka nad osobą chorą i niesamodzielnąThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
TECHNIK ADMINISTRACJI